Gamla kartor som visar Södertäljes utveckling visas i Södertäljs Stadshus entréhall under tiden 24 mars till 22 april 2012.


Södertäljes äldsta kända stadskarta är från 1648. Den gjordes för att få ordning på den oreda som uppstått i ägarförhållandena efter stadsbranden 1630. Stadskartan uppgjordes av ingenjören Sven Magnusson.

Geometrisk Delineation öfwer Söder Tälie Stadh Och thess circuit huruledes såsom han nu med sina gatur är belägen. Anno 1648.

E(nligt) Landshövdingens välborne Herr Bengt Skyttes Befallning i officiella uppdrag, avritade gjorde Sven Magni (Magnusson)

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


GEOMETRISK GRUNDRIJTNING UTAF SÖDERTÄLIE STDS SITUATION, TILL DESS GATUR, QUARTER OK TOMPTER, SÅ BYGDE SOM OBEBYGDA, SAMPT PUBLIQUE HUUS OK ANDRE PLATZER.

Mätte och Afrijtade, efter kongl Majt Allernådigaste Bref och befallning den 24 augusti 1696 af Extraordin landtmätaren Johan Hambraeo Anno 1700. Men renoverat af undertecknat Åhr 1704.
Foto Lars Johnson
Foto Lars Johnson


DELINEATO GEOMETRICA utaf SÖDERTALIE Stad uti SÖDERMANNLAND belägen - från 1704
Foto Lars Johnson
Foto Lars Johnson


Karta från 1700-talet som visar en arealavmätning av Södertälje stads mark med kringliggande ägor
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Charta öfwer Hospitals-Tomten uti Söder-Telje Stad
Afmätter den 10 October 1797 af J.S. Ström
Foto Lars Johnson


Karta öfver en del af Södertelje stad och dess ägor, hvarigenom en tillämnad kanal kommer att ledas.

Till underdånigste följe af Hans Kongl. Maj:ts allernådigste befallning i bref av den 20 Juni 1801 och Öfwer Direktörens för Lantmäteriet, Landshöfdingens och Kommendörens, Wälborne Herr Erik af Wetterstedt i anledning deraf gifna förordnande af den 1 Augusti 1801.

Författad åren 1801 och 1802 af Carl Enagrius och Nils Kjerner
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Karta öfver en del af Södertelje stad och dess ägor, hvarigenom en tillämnad kanal kommer att ledas.

Till underdånigste följe af Hans Kongl. Maj:ts allernådigste befallning i bref av den 20 Juni 1801 och Öfwer Direktörens för Lantmäteriet, Landshöfdingens och Kommendörens, Wälborne Herr Erik af Wetterstedt i anledning deraf gifna förordnande af den 1 Augusti 1801.

Författad åren 1801 och 1802 af Carl Enagrius och Nils Kjerner
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Karta öfver Kanalen vid SÖDERTELGE 1806
Foto Lars Johnson


Kartografen Wiblingen gav i början av 1800-talet ut ett verk med stadskartor över svenska städer. Södertälje fick där nummer 56. Kartverkets huvudsakliga uppgift var att dokumentera städernas struktur i det fall en stadsbrand skulle förhärja stadsområdet. Det är en förklaring till att originalet förvarades hos Allmänna Brandförsäkringsverket.
Foto Lars Johnson


Karta öfver Södertelge Canal tillika med dess ögonområde. Afmätt år 1824 af A. Yggberg.

År 1825 den 10 December blef den, jemligt denna Charta, verkstäldte utstakning öfver Södertelge Canals område af Särskildt Rådstufvu- Rätt till vederbörandes säkerhet och efterträdelse för framtiden gillad och fastställd, såsom Domboken för denna dag omförmäler. Betygar: På Särskildte Rådstufvu Rättens vägnar A.M. Rönqvist
Foto Lars Johnson


Karta öfver Södertelje Canal tillika med dess ägoområde Afmätt år 1824 af A.W. Iggberg, renoverad år 1893 af S. Kullman. Kompletterad år 1912 af Areskog, e landtmätare.

Afskrift år 1825 den 10 December blef den, jemlikt denna Charta verkstäldte utstakning öfver Södertelge Canals område af Särskildt Rådsufvu-Rätt till vederbörandes säkerhet och efterrättelse för framtiden gillad och fastställd, såsom Domboken för denna dag omförmäler. Betygar på Särskildte Rådstufvu Rättens vägnar Ax. M. Rönqvist. Vidimeras ex officio Sv Kullman
Foto Lars Johnson


Karta öfver Staden Södertelge och dertill lydande egor. På föranstaltande af Committien för undersökning af grunderna till städernas beskattning efter vederbörligt förordnande upprättad år 1851 af Gustaf Ljunggren.
Foto Lars Johnson


Karta öfver Södertelge stad, upprättad 1876, Svante Kullman, v. Kommissionslandtmätare
Foto Lars Johnson


Karta öfver Vestra Stambanan
Upptagande ägor för jordexpropriationen till Södertelge Stad och Vestertelge Socken. Upprättad år 1880 af V. Dahlgren
Foto Lars Johnson


Förslag till reglering och utvidgning af SÖDERTELGE med stöd af Ingen. Sv. Hallmans uppmätning 1883
Foto Lars Johnson


Karta öfver SÖDERTELGE STADS EGOOMRÅDE. Upprättad år 1902 af C.A. Nybleus
Foto Lars Johnson


Karta över SÖDERTELGE upprättad 1908
Foto Lars Johnson


Ägokarta över del av SÖDERTÄLJE STAD upprättad den 30 december 1933 av Nathanael Nyström, stadsingenjör
Foto Lars Johnson


Ägokarta över del av SÖDERTÄLJE STAD upprättad den 31 december 1945 av Nathanael Nyström, stadsingenjör
Foto Lars Johnson


Ägokarta över del av SÖDERTÄLJE STAD upprättad den 31 januari 1953 av Nathanael Nyström, stadsingenjör
Foto Lars JohnsonKulturhistoriska föreningens ordförande Nils Linder öppnar utställningen genom att klippa av ett måttband som Göran Gelotte och Erik Krafft höll i varsin ända. Utställningen är sammanställd av Erik och Göran.
Foto Lars Johnson

Ett kort invigningstal av Nils Linder
Foto Lars Johnson

Göran Gelotte höll också ett kort anförande
Foto Lars Johnson

Därefter var det fritt fram att studera alla fina kartor.
Foto Lars Johnson


Åter till startsidan