Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset i Södertälje

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över utställd detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset i Södertäljer Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad plan.
Planen syftar till att möjliggöra bostäder m.m. i kvarteret Gästgivaren samt skyddsbestämmelser för Gamla Rådhuset. Föreningen yttrar sig i första hand över frågor som berör planens påverkan på Gamla Rådhuset. Föreningen vidhåller i huvudsak de synpunkter som framfördes i samrådsskedet, bland annat det följande.

Beskrivningen anger att den nya bebyggelsen ska anpassas till bebyggelsemiljön och bl a genom skala och höjd anpassas till bebyggelsen i omgivande kvarter. Gästgivaren ska ingå som en del i den helhet som bildar bakgrund till Stora Torget och Gamla Rådhuset. I beskrivningen redovisas elevation mot Köpmangatan och sektion av den nya bebyggelsen. Föreningen anser att denna kommer för nära Gamla Rådhuset och är för hög i förhållande till detta. Bebyggelse borde sänkas en eller två våningar. Det är svårt att göra en närmare bedömning av intrycket då det saknas redovisning av tvärsektion genom rådhuset och den föreslagna bebyggelsen. En elevation från torget med rådhuset och bebyggelsen i bakgrunden skulle också underlättat bedömningen liksom några perspektivvyer. Sådant skulle kunna komplettera gestaltningsprogrammet.

Beskrivningen anger att Gamla Rådhuset har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och ska underhållas med traditionella material och metoder. Det är positivt att huset får detaljerade skyddsbestämmelser för de kulturhistoriska värdena och värdebärande byggnadsdelarna. Föreningen ser även positivt på att gestaltningsprogrammet anger riktlinjer för den nya bebyggelsens detaljutformning för att anpassas till närheten av Gamla Rådhuset och övrig befintlig bebyggelse.

Södertälje 2012-08-04

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Nils Linder
ordförande


Åter till planyttranden