Yttrande över utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerat förslag. Föreningen yttrar sig endast över kulturhistoriska miljöer och därmed sammanhängande frågor. Föreningen noterar det positiva i att avsnitten om kulturmiljö väsentligt utökats i jämförelse med samrådsförslaget. Flera av föreningen framförda synpunkter har beaktats i utställningsförslaget. Många överensstämmer med de i kultur- och fritidsnämndens yttrande. Föreningen tar särskilt fasta på lydelsen i avsnitt 4.5 Kulturmiljö i utställningsförslaget. ”Att hävda kulturhistoriska kvaliteter och ett områdes identitet som en resurs i samhällsplaneringen är en del i utvecklingen av en attraktiv kommun och ett långsiktigt hållbart samhälle.” Det är föreningens förhoppning att den målsättningen fullföljs i kommande utveckling och planering genom de riktlinjer som redovisas. Södertälje 2013-04-18

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Nils Linder
ordförandeÅter till planyttranden