Yttrande över samråd om detaljplaneprogram för Bränninge Marina, del av Bränninge 1:1 i Södertälje

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över samråd om detaljplaneprogram för Bränninge Marina, del av Bränninge 1:1 i Södertälje
Kulturhistoriska föreningen i Södertälje har beretts möjlighet att yttra sig över rubr. samrådsförslag. Planen syftar i första hand till att pröva lämpligheten att anlägga mark- och vattenområdet för en fullservicemarina inom området. Föreningen yttrar sig i första hand över frågor som berör den kulturhistoriska miljön.

I programbeskrivningen redovisas särskilda avsnitt beträffande kulturmiljöer. Där anges att området historiskt sett haft ett strategiskt läge intill farleden mellan Mälaren och Östersjön, som tidigt gav upphov till bosättningar. I närheten av programområdet finns fornlämningar i form av gravfält. Det finns skriftliga belägg för en by på 1300-talet. På 1600-talet fanns ett järnbruk vid Bränninge. Under 1800-talet pågick vid Bränninge gård manufaktursmide och kvarnverksamhet med såg. I programområdets omedelbara närhet finns byggnader som har en koppling till de olika verksamheterna som bedrivits vid Bränninge gård och Bruket. Som framhålls utgör Bränninge gård en kulturmiljö med ett mångfacetterat innehåll som antyder dess långa hävd och intressanta historia och har som helhetsmiljö höga kulturmiljövärden enligt 8 kap. 13-14 § i Plan- och bygglagen. Bränninge har såväl samhällshistoriska som industrihistoriska värden. Bruket är en sammanhållen äldre miljö av högt kulturvärde både ur byggnadshistorisk och miljöskapande synpunkt.

Kulturhistoriska föreningen avstyrker förslag till anläggande av en fullservicemarina i området. Påverkan på omgivningen blir synnerligen negativ. Den kulturhistoriska bruksmiljön kommer inte till sin rätt med stora moderna anläggningar så tätt inpå. Kulturmiljöer behöver, liksom naturreservat, en buffertzon till omgivningen. I denna zon föreslås nu marinan.

Södertälje 2013-06-17

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Nils Linder
ordförandeÅter till planyttranden