Yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för kvarteret Lyran, (del av Tälje 1:1) i Södertälje stadskärna.

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över plansamråd angående förslag till detaljplan för kvarteret Lyran, (del av
Tälje 1:1) i Södertälje stadskärna.


Kulturhistoriska föreningen i Södertälje har beretts möjlighet att yttra sig över rubr. samråds-
förslag. Planen syftar till ny bebyggelse för 50-100 bostäder samt lokaler i gatuplanet i när-
heten av Orionkullen. Ett högt hus med upp till 16 våningar ska prövas. Föreningen yttrar sig i
första hand över frågor som berör den kulturhistorisk bebyggelsen.

I planbeskrivningen redovisas de kulturhistoriska inventeringar som utgör planeringsunderlag.
Där konstateras att det i planområdets omedelbara närhet ligger ett antal kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. I söder finns den Sorbonska villan, en jugendbyggnad från 1907, och
den hitflyttade s k Hebbevillan från tidigt 1800-tal. I norr gränsar Orionkullen med Gamla
flickskolan, stadens äldsta profana stenhus. Sammantaget har allt ett högt kulturhistoriskt och
miljöskapande värde. Beträffande fornlämningar konstateras att det finns vissa kulturlager
från 1600- och 1700-talen och att vidare arkeologiska åtgärder kommer att krävas. Detta är
positivt och kan ge underlag för en bild av stadens tidigare utveckling.

Riktlinjer för den nya bebyggelsen ingår i ”Södertälje stadskärna 2009-2029 - program för
hållbar stadsutveckling. Vid remissbehandlingen av detta program framförde Kulturhistoriska
föreningen en allvarlig invändning mot påverkan av Hebbevillan som blir inträngd mellan
bebyggelse och gata. Föreningen har tidigare framfört synpunkter på planförslag för
bebyggelse i anslutning till Orionkullen (kvarteret Merkurius). Då konstaterades att Orion-
kullen och dess bebyggelse förlorat sin roll som framträdande landmärke. Den kulturhistoriskt
viktiga bebyggelsen avskärmas delvis från övriga staden och siktlinjerna inskränks. Detta
förhållande förstärks i högsta grad av den nu föreslagna bebyggelsen i kvarteret Lyran.

I grönplan för Södertälje tätort anges att Orionkullen bör utvecklas som park och att kontakten
med kanalen och Vänortsparken bör förbättras. I här aktuellt planförslag har en antydan till
detta visats. Känslan är ändå att förbindelsen mellan Orionkullen och Vänortsparken
är avskuren av hög bebyggelse.

De ovan relaterade negativa konsekvenserna innebär att föreningen avstyrker ny bebyggelse i
redovisad utformning. Föreningen framför, som tidigare påtalats, att det bör tas ett samlat
grepp för området kring Orionkullen, Hebbevillan, Vänortsparken och MacDonaldstomten
och som redovisas på ett tydligt sätt.

Här aktuellt förslag illustreras synnerligen knapphändigt och ger inte en riktig uppfattning av
en så omfattande bebyggelse. Vid fortsatt planarbete bör ske en redovisning med perspektiv-
illustrationer, modellstudier och fotomontage.

Södertälje 2013-08-21

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje

Nils Linder
ordförandeÅter till planyttranden