Yttrande över samråd angående detaljplan för fastigheten Almen 10 (Baptistkyrkan) i Södertälje.

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande över samråd angående detaljplan för fastigheten Almen 10 (Baptistkyrkan) i Södertälje.
Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad plan.
Planen, som syftar till att möjliggöra centrumverksamheter, skolverksamhet och bostäder i södra delen av befintlig byggnad på i huvudsak samma sätt som för närvarande sker. För norra delen ska kyrkoverksamheten bevaras. Syftet är även att skydda byggnadens exteriör, och delar av kyrkodelens interiör. Föreningen yttrar sig endast över frågor som berör kulturhistoriska miljöer. Föreningen har med eget program nyligen haft möjlighet att besöka lokalerna.

Den aktuella bebyggelsen har ett särskilt högt kulturhistoriskt värde som avses i 8 kap. 13 § PBL och ges skydd i planen genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Föreningen uppskattar att planen tar fasta på skyddet av de kulturhistoriska värdena som beskrivs i ett särskilt avsnitt. Beskrivningen redovisar mycket detaljerade skydds- och varsamhets-bestämmelser för att bevarandet ska kunna styras vid eventuella förändringar. Beskrivningen redovisar på ett förtjänstfullt sätt med text, illustrationer och foton värdebärande detaljer och egenskaper som ska bevaras. Föreningen ser positivt på detta och har inget att erinra mot föreliggande samrådsförslag.

Södertälje 2018-01-05

Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje


Nils Linder
Enligt uppdragÅter till planyttranden